Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie RG.6220.3.2022 o wyrażeniu zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 74/1 w obrębie Przykory, Gmina Zabrodzie” o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny...

Obwieszczenie o wyrażeniu zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 74/1 w obrębie Przykory, Gmina Zabrodzie” o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

1 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RG.6220.3.2022 o wyrażeniu zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 74/1 w obrębie Przykory, Gmina Zabrodzie” o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny...

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie 30.11.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 listopada 2022 roku o godz. 1400, która zostanie przeprowadzona   w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

23 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie 30.11.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie nr RG.6733.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych sieci elektroenergetycznych niskiego (nN-0,4kV) i średniego (SN-15kV) napięcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 136/1, 292, 473 obręb ANASTAZEW i działki nr ew. 207 obręb PŁATKÓW gmina Zabrodzie.

23 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 9/2022 z dnia 24 sierpnia 2022znak: AB.7011.1226.2021, zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 9/2022 z dnia 24 sierpnia 2022znak: AB.7011.1226.2021, zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W z miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z  rozbiórką i budową infrastruktury technicznej” i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 9/2022 z dnia 24 sierpnia 2022znak: AB.7011.1226.2021, zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów i obiektów przeznaczonych do przejęcia przez Gminę Zabrodzie od mienia gromadzkiego w drodze komunalizacji nieruchomości

Stosownie do art. 17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 462), Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 2,

od dnia 10.11.2022 r. do dnia 10.12.2022r.

spis inwentaryzacyjny gruntów i obiektów przeznaczonych do przejęcia przez Gminę Zabrodzie od mienia gromadzkiego w drodze komunalizacji  nieruchomości:

10 listopada 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów i obiektów przeznaczonych do przejęcia przez Gminę Zabrodzie od mienia gromadzkiego w drodze komunalizacji nieruchomości