Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zabrodzie 26.04.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2022 r. poz.559) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XXXVIII  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 26 kwietnia 2022 roku o godz. 16:30, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

22 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zabrodzie 26.04.2022r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania

W dniu 11 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, następnie wniosek został zmieniony dnia 4 kwietnia 2022 r., dla inwestycji pn.:
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, inwestycja: „budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych
napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia

20 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Tłuszcza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. została wydania decyzja znak: WOŚ.6220.8.2021.BG stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW (z możliwością  realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy do 4MW każda), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”

15 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem  informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na wniosek z dnia 07.03.2022 r. pełnomocnika Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta, 07-230 Zabrodzie, reprezentowanej przez Wójta Gminy Zabrodzie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie kanału technologicznego przez wody powierzchniowe płynące tj. pod dnem rzeki Fiszor Prawy w km 3+009,00, pod przepustem drogowym, na terenie działek nr ew. 221/1, 221/2, 221/3 obręb Choszczowe, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe – Kiciny”.

15 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie

Zakres zamówienia obejmuje prace budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie”, które dotyczą dwóch budynków:

  • Zadanie nr 1. Budynek A - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Zabrodziu
    ul. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie
  • Zadanie nr 2. Budynek B - Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta (ZS) w Zabrodziu
    ul. Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie.
13 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie