Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
90.50.00.00 2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
90.51.2020.00 9 Usługi transportu odpadów
90.51.31.00 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.12.00 0 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Zabrodzie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.

Identyfikator postępowania w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl): 63bc1a5c-7468-4b8b-beaf-76cc376510ee

Oferty należy składać do dnia 06.06.2022r. do godz. 9:00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-05-05
Data publikacji:2022-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:2890

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-15 11:09:19Jacek GomulskiDodano plik: informacja o wyborze oferty 14.06.2022.BES.pdfPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”
2022-06-06 14:08:27Jacek GomulskiDodano plik: informacja z otwarcia ofert 06.06.2022.BES.pdfPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”
2022-06-06 09:49:13Jacek GomulskiDodano plik: informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie 06.06.2022.pdfPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”
2022-05-31 20:12:28Jacek GomulskiDodano plik: 0-SWZ-zabrodzie-odpady-2022 zaktualizowana 31 05 2022.pdf, 6-zalacznik-SWZ-umowa-projekt zakualizowana 31 05 2022Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”
2022-05-31 19:02:01Jacek GomulskiDodano plik: Wyjasnienie tresci specyfikacji 31.05.2022.pdfPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”
2022-05-19 08:38:50Jacek GomulskiDodano plik: odpowiedz na zapytanie ofertowe.BES.pdfPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”