Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Zabrodzie 22.06.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 22 czerwca 2023 roku o godz. 1300, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2022.
 8. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2024 – 2027 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz sposobu ich rozliczania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości  na okres 10 lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części powierzchni dachu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 19. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-06-15
Data publikacji:2023-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:823