Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 08.02.2024r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień  8 lutego  2024 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Informacja o sytuacji na terenie sołectw Młynarze i Słopsk, w związku z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego.
 5. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII  sesji Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/48/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/162/2017 Rady Gminy Zabrodzie
  z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabrodzie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Adelinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Zabrodzie
  z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar PGR Niegów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie
  i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Zabrodzie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu i Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Zabrodziu w jedną samorządową instytucję kultury.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2024-2033.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2024.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 19. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2024-02-01
Data publikacji:2024-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:748