Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

12 listopada 2020

Na podstawie art.5 ust. pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) oraz Uchwały  nr XXXVI/2010/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi   w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Zabrodzie przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.

Przedmiot Konsultacji:  projekt „ Programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.  W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Zabrodzie. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 12 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Opinie należy przesłać:

  • Drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51,   07-230 Zabrodzie,
  • Drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@zabrodzie.pl,
  • Bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zabrodziu – Biur Obsługi klienta w godzinach urzędowania.

 Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem załączonego do w/w. ogłoszenia formularza.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag z podaniem uzasadnienia Wójta Gminy Zabrodzie w przypadku ich nieuwzględnienia.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Programu bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Elżbieta Jurczyk, pokój nr 11, tel. (29) 642 31 63.

 Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Jezierski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2020-11-12
Data publikacji:2020-11-12
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:1632