Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45000000-7 Roboty budowlane,
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania,
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,
45233200-1 Roboty z zakresie różnych nawierzchni,
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.05. 2023r. do godziny 10:00.
Miejsce składania ofert: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

Ogłoszenie na portalu eZamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ba3cf1b-dea7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b