Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie 26.10.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień  26 października 2023 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z LII i LIIII  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/59/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Adelin gm. Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku przy ul. Wł. St. Reymonta 51 na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 2 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Choszczowe, gmina Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zabrodzie na lata 2023 - 2037”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o przyznanie grantu na pomoc techniczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2023r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 16. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.
 17. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-10-19
Data publikacji:2023-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:1558