Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1720 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu”

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu,
 2. dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim),
 3. dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji
  w języku polskim oraz kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu,
 4. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi  samochodu   i   wyposażenia   będącego   przedmiotem   umowy.   Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia ponosi Wykonawca.

Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:

 • pojazd powinien być fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy,
 • pojazd powinien spełnić wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski,
 • pojazd powinien spełnić wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem,
 • pojazd zabudowany i wyposażony musi spełnić następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.),
 • pojazd musi spełnić przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2  lub równoważnych,
 • maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego,
 • pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, wyposażenia samochodu został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

 

Dokumenty postępowania  dostępne są na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1c472beb-b05c-11ee-a06e-7a3efa199397

.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2024-01-12
Data publikacji:2024-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Sosna
Liczba odwiedzin:1926