ZAPYTANIE OFERTOWE – Rozgraniczenie nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2024

RG.6830.1.2023  ZAPYTANIE OFERTOWE – Rozgraniczenie nieruchomości

Zapytanie ofertowe o rozpoznaniu cenowym o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

  1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zabrodzie

Wł. St. Reymonta 51

07-230 Zabrodzie

NIP 762-190-10-22

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 243/7, 244/7,192/2 , a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 244/10, 243/5, 244/8, 193/2.

W/w działki położone są w obrębie ewidencyjnym Wysychy, gm. Zabrodzie i stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.

  1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY                                                                                                                                                                                                  Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia 31.01.2023 r. do godz. 1600 na adres e-mail: urzad@zabrodzie.pl albo przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na „Rozgraniczenie nieruchomości - Wysychy, gm. Zabrodzie".                                               

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

  1. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferenta.

.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2024-01-24
Data publikacji:2024-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Sosna
Liczba odwiedzin:401

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-04 09:04:30Agata SosnaDodano plik: RG.6830.1.2023_2_INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ.pdfZAPYTANIE OFERTOWE – Rozgraniczenie nieruchomości