Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

Tablica ogłoszeń

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Świadczenie usług dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z terenu Gminy Zabrodzie”

2023-12-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 130.000,00 zł netto zgodnie z art. 2 ust.1  pkt 1  ustawy z dnia  ustawy z dnia  11 września   2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.)

Gmina Zabrodzie ul. Wł.  St.  Reymonta  51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia  ofert na wykonanie usługi zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie zadania:
„Świadczenie usług dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.  z terenu Gminy Zabrodzie”

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zabrodzie w postaci:   
         
Część 1 - udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych  w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 2- udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku  dla bezdomnych z usługami  opiekuńczymi  w odległości do 100 km od miejsca siedziby  Zamawiającego,         
Część 3 – udzielanie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego  miejsca w noclegowni  dla osób  bezdomnych  w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego,       

Część 4- udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego  miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych   w odległości  do 40 km od miejsca siedziby  Zamawiającego.

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert  częściowych - 4 części. Każdy  z wykonawców może złożyć ofertę na jedna lub więcej  części zamówienia.

 

Oferty według  załączonego wzoru ( Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego), wraz  z oświadczeniami zgodnymi z załącznikiem  Nr 2  i  Nr 3   należy  złożyć do dnia :             
 20 grudnia 2023r. do godz. 1400.
w zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:        

„Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Świadczenie usług  dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2024r.  do 31.12.2024r. z terenu  Gminy Zabrodzie” Część ……”           
Nie otwierać przed 20.12.2023r. do godz. 1400.

na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie, pok. Nr 3.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - „Świadczenie usług dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z terenu Gminy Zabrodzie”

ZAPYTANIE OFERTOWE-Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

2023-12-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 130.000,00 zł netto zgodnie z art. 2 ust.1  pkt 1  ustawy z dnia  ustawy z dnia  11 września   2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) w zakresie:

Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku  szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta  51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia  ofert  na wykonanie usługi „Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci  w wieku  szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 2.01.2024r. do 31.12.2024r.” realizowanym  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabrodziu, tj. dla: 

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu -  10 posiłków  dziennie.

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie (siedziba-  Zabrodzie ul. Wł. St.  Reymonta 47 ) -  15 posiłków dziennie.

- Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Adelinie -  2 posiłków dziennie.

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach - 5 posiłki dziennie

w godzinach  uzgodnionych  z poszczególnymi szkołami.

Wspólny słownik zamówień (CPV ):                                                                                                        

  Kod CPV    55321000-6   Usługi przygotowywania posiłków.

                   55524000-9   Usługi dostarczania posiłków do szkół.

Ofertę należy złożyć listownie na adres Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie lub osobiście w Kancelarii urzędu , parter budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu w terminie do dnia 20 grudnia 2023r. godz. 14:00.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE-Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego RG.6733.6.2023

2023-12-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego RG.6733.6.2023

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego RG.6733.6.2023

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

2023-11-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr ew. 221/1  obręb Kiciny, gmina Zabrodzie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych

2023-11-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr ew. 734 obręb Głuchy, gmina Zabrodzie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:23736