Klauzula informacyjna RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE GMINY ZABRODZIE

I. Administrator danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zabrodzie.
Adres: ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie
Tel.: 28 7571228
E-mail: urzad@zabrodzie.pl

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem ochronadanych@zabrodzie.pl

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w szczególności na podstawie:

 • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • 6 ust. 1 lit. a) b) c) e) RODO
 • 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95);- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220)
 • Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741)
 • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566) i aktów wykonawczych
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) i aktów wykonawczych;
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr139 poz. 814)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r., nr 5 , poz. 46) - Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. Poz.125)
 • oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Zabrodzie.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Urzędem Gminy Zabrodzie.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

VIII. Informacje o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencje niepodania danych osobowych
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:6044

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-15 09:27:28Jacek GomulskiDodanie 3 klauzul informacyjnychKlauzula informacyjna RODO
2019-04-09 13:19:14Jacek Gomulskidodanie treściKlauzula informacyjna RODO