Nabór kandydatów na ławników (2019)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie oraz Sądzie Okręgowym w Ostrołęce - Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Zabrodzie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na  ławników:

 1. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce - 1 ławnik do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym,(przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą),
 2. do Sądu Rejonowego w Wyszkowie – 1 ławnik do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechny ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) :

 1. ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 1. ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
 1. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 2. kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin : prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
 3. termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.
 4. zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 5, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 5. zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, ze nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 1. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 3. koszty opłaty za:
 • wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 • za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w pk.7.4 ponosi kandydat na ławnika,
 • za wydanie aktualnego odpisu lub zaświadczenia , o których mowa w pk 8 ponosi Skarb Państwa.
 1. Rada Gminy w Zabrodziu zasięgnie od Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. w kancelarii Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51  w godzinach od 8:00 do 16:00 . Wzory dokumentów dotyczące zgłoszeń można pobrać w pokoju nr 9.Dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zabrodziu - www.zabrodzie.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości -www.ms.gov.pl.

Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-06-05
Data publikacji:2019-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:3542