Wpis do rejestru wyborców, udostępnianie rejestru wyborców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania na terenie Gminy Zabrodzie poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę ewentualnie oświadczenie sołtysa wsi.

Wnioskodawca zgłasza się osobiście 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  2. Pisemna deklaracja.
  3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Udostępnianie rejestru wyborców. Reklamacja na nieprawidłowości.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy przez cały rok.

Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje.

UWAGA: Zameldowanie na pobyt czasowy nie upoważnia do wpisania do stałego rejestru wyborców.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2020-11-26
Data publikacji:2020-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Renata Wiśniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:2623