Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

2024-01-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1720 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Zabrodzie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.

Dokumenty postępowania  dostępne są na platformie e-zamówienia pod adresem:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b4cfe3b3-abb4-11ee-a06e-7a3efa199397

 

Oferty należy składać do dnia 09.02.2024r. do godz. 10:00.

Czytaj więcej o: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu”

2024-01-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1720 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu”

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu,
 2. dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim),
 3. dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji
  w języku polskim oraz kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu,
 4. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi  samochodu   i   wyposażenia   będącego   przedmiotem   umowy.   Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia ponosi Wykonawca.

Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:

 • pojazd powinien być fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy,
 • pojazd powinien spełnić wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski,
 • pojazd powinien spełnić wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem,
 • pojazd zabudowany i wyposażony musi spełnić następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.),
 • pojazd musi spełnić przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2  lub równoważnych,
 • maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego,
 • pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, wyposażenia samochodu został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

 

Dokumenty postępowania  dostępne są na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1c472beb-b05c-11ee-a06e-7a3efa199397

Czytaj więcej o: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

2023-11-20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1720 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Zabrodzie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.

Dokumenty postępowania  dostępne są na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-432dff80-8226-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Oferty należy składać do dnia 20.12.2023r. do godz. 10:00.

Czytaj więcej o: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

2022-05-05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Czytaj więcej o: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-04-29
Data publikacji:2022-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Beata Zyśk
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:6205